လိုုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

၁. အုုတ္နံရံ၏ထုုတည္ (volume of Wall)
၂. အုုတ္တစ္လံုုး၏ထုုထည္ (volume of brick)

 

- ပထမဦးစြာအုုတ္နံရံ၏ထုုထည္ကိုုတြက္ပါ။

 


ဥပမာ ၁၀ ေပပတ္လည္ အထူ ၄.၅ လက္မ (0.375 ft) ႐ိွအုုတ္နံရံ၏ထုုထည္ကိုုတြက္လိုုက


အုုတ္နံရံ၏အလ်ား (the length of the wall) l = 10 ေပ
အုုတ္နံရံ၏အျမင့္ (the height of the wall) h = 10 ေပ
အုုတ္နံရံ၏အထူ (thickness of the wall) b = 0.375 ေပ


အုုတ္နံရံ၏ထုုထည္ = l x h x b = 10’ x 10’ x 0.375’ = 37.5 Cu.F

 

- အုုတ္၏ထုုထည္ကိုုတြက္ပါ။

အုုတ္၏အလ်ား (l) = 9 လက္မ = 228.6 mm
အုုတ္၏အျမင့္ (h) = 2.5 လက္မ = 63.5 mm
အုုတ္၏အထူး (b) = 4.5 လက္မ = 114.3 mm


မဆလာ အထူ 10 mm ထပ္ေပါင္းပါ။


l = 228.6 mm + 10 mm = 238.6 mm = 0.78 ft
h = 63.5 mm + 10 mm = 73.5 mm = 0.24 ft
b = 114 mm + 10 mm = 124 mm = 0.41 ft

အုုတ္တစ္လံုုး၏ထုုထည္ (volume of brick) = l x h x b
= 0.78’ x 0.24’ x 0.41’ = 0.076 Cu.F


စုုစုုေပါင္းကုုန္က်ေသာအုုတ္အလံုုးေရ = အုုတ္နံရံ၏ထုုထည္ / အုုတ္တစ္လံုုး၏ထုုထည္


= 37.5 / 0.076
= 493 လံုုး

 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ 10 % အုုတ္အေလအလြင့္

 

Credit : www.winningland.org